Page 107 - MIGRATION

Basic HTML Version

105
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Приложение 1
Махали, където в края на XIX в. и началото на XX в. живеят само мюсюлмани
№ Намира се
Име на махалата Бележка
32.
Квартал
,,Киришхане”,
до бул. ,,Узун
калдъръм”
Имарет Мезид бей Джамията е основана от Касъм Чавушзаде Мустафа ефенди и е
завършена през 1480/1481 г.
33.
Квартал
,,Киришхане”, в
района на ,,Тарла
капъсъ”
Абдулрахман
Джамията към вакъфа на Амасялъ мола Абдулрахман, кадия на
Одрин, е била разрушена при земетресение. Тя е ремонтирана
през 1752/1753 г.
34.
Квартал
,,Киришхане”
Визе Челеби
Там има джамия от сградите на поета Хаяли Визе челеби.
35.
Квартал
,,Киришхане”
Кундук Осман
Месджидът към вакъфа на Кундук Осман е разрушен.
36.
Квартал
,,Киришхане”
(Гази) Салих
Месджидът към вакъфа на (гази) Салих е разрушен.
37.
Квартал
,,Киришхане”
Касъм паша
Купулната джамия с минаре към вакъфа на Евлия Касъм паша е
завършена през 1478/1479 г.
38.
Квартал ,,Къяк”
Нишанджъ паша Джамията от сградите на Нишанджъ Мехмед паша е порутена.
Тя заслужава да се ремонтира.
39.
Квартал ,,Къяк”,
при хълма на
Топхането
Юскюфчю Хъзър От месджида ,,Динленджи джами”, построен от Юскюфчю
Хъзър, е останало само порутено минаре.
40.
Квартал ,,Къяк”,
при хълма на
Топхането
Яхя бей
Джамията, спадаща към сградите на поета Яхя бей и завършена
1543/1544 г. е разрушена, но заслужава да се ремонтира.
41.
Мостът ,,Гази
Михал”
Безерджи хатун Там има разрушен месджид на Безирджи хатун, съпруга на Шах
Мелек, приближен на Муса син на султан Баязид Йълдъръм.
42.
Мостът ,,Гази
Михал”
Гази Михал
Голямата и изящна джамия към вакъфа на гази Михал бин Азиз,
е завършена през 1421/1422 г. Основателят
ѝ
е погребан там.
43.
Квартал ,,Мурадие” Велед-и Велиедин Джамията към сградите на поета Велиединзаде Ахмед паша, е
разрушена.
44.
Квартал
,,Мурадие”, до
малкия пазар
Суфи Баязид
Джамията е основана от учителя на султан Мехмед I, Суфи
Баязид. След пожар, тя е ремонтирана през 1636 г. от Хабаз ел-
хадж Юсуф ага.
45.
Квартал
,,Мурадие”, до
малкия пазар
Суфи Илияс
Там има разрушен месджид към вакъфа на Суфи Илияс.
46.
Новият имарет на
султан Баязид II
Емир шах
Месджидът ,,Омер бей” на ул. ,,Бахче” е разрушен. Джамията
,,Саръ”, която се отличава с обикновен покрив, е запазена.
47.
Новият имарет на
султан Баязид II
Селчук хатун
Джамията, спадаща към вакъфа на Селджик хатун, дъщеря
на султан Мехмед I, е разрушена по време на Руско-турската
война от 1877–1878 г.
48.
Новият имарет
на султан Баязид
Йълдъръм
Емир месджид Джамията спада към вакъфа на Емир Хюсейн. Гробището до нея
се казва ,,Бадемли”.
49.
Новият имарет
Хаджи Калагоз
Не са открити сведения за стара джамия.
50.
Новият имарет
Хаджи Хошкадем Не са открити сведения за стара джамия.
51.
Общинска
болница
Тефтин ага
Месджидът към вакъфа на Тефтин ага е разрушен.
52.
Общинска
болница
Мезид бей
Там има джамия, основана от Мезид бей и завършена през
1440/1441 г.