Page 103 - MIGRATION

Basic HTML Version

101
МИГРАЦИИ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА:
НАСЛЕДСТВА, ИДЕНТИЧНОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Когато подготвял пътеводителя си
Рифат Осман размишлявал за одринчани,
за местните легенди, за глобалното място
на Одрин, основан от траките много пре-
ди мюсюлманското летоброене, за разви-
тието му през вековете. въпреки личните
си религиозни и национални разбирания се постарал да предаде на своята книжка онзи
мултикултурен дух, който витаел в атмосферата на града. Дори да изброявал особеностите
на многобройните мюсюлмански паметници, отбелязвал и неизбежното преплитане на мю-
сюлманските и немюсюлманските места. Независимо от старанието си да бъде космополит,
съзнателно е прогонил българите от градското пространство и е назовал обиталищата им с
понятието ,,рум” (гърци). Дали да не го упрекнем за това и да му се разсърдим. или ще е по-
добре да прочетем максимата му, с която начева своето изложение: ,,историята е полезна
наука, която разказва за постъпките на предците”. Да я прочетем и да се вгледаме по-внима-
телно и без емоции в споделеното минало на Балканите.
Литература
Бакърджиева, Т. 2001.
Русенското исляххане: част от образователната реформа в
Османската империя. – Studia Balkanica. т. 23. (изследвания в чест на чл.-кор. професор Стра-
шимир Димитров). София, 325
338.
Тафрова, М. 2010.
танзиматът, вилаетските реформи и българите: администрацията
на Дунавския вилает (1864–1878). София.
Armağan, M. 1998.
Osmanlı’nın Anahtarlarını Taşıyan Şehir: Edirne. – In: Edirne Serhattali
Paytaht. haz.: E. N. Işli, M. Sabri Koz. Istanbul, 151–161.
Ayverdi, E. H. 1973.
Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri 854
885 (1451
1481). Istanbul, Cild 3.
Фиг. 10
Месджид ,,Махмуд ага”
Фиг. 11
Месджид ,,Зен-и Ибрахим паша”
Фиг. 12
Месджид ,,Дая хатун”